!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Marmorlunden Brf

Renovering

Ansök om din planerade renovering

Blankett för renoveringssansökan återfinns nedan och ska åtföljas av ritningar som visar lägenheten före och efter planerad ombyggnad, beskrivande text och övrig dokumentation.

En komplett renoveringsansökan måste vara inlämnad senast tre veckor före planerad byggstart.

Blanketten ska sändas till:

Einar Mattsson

Sanna Stark 
Box 17143

104 62 STOCKHOLM

Eller lämnas på Einar Mattssons kontor på Rosenlundsgatan 58. Det går också bra att mejla till sanna.stark@einarmattsson.se


Generella regler
Allt arbete ska utföras fackmannamässigt enligt gällande branschregler och vid behov av behörig personal. Notera att samtliga skador som uppkommer till följd av renoveringen belastar bostadsrättsinnehavaren.

För renoveringar som innefattar störande arbete ska grannar alltid informeras i god tid innan arbetet startar. Information ska sättas upp i trapphuset med planerad tid för renoveringen samt kontaktuppgifter till både den boende och dennes entreprenör.

Inför störande arbeten som kan påverka lokalhyresgäster i föreningen måste den boende samråda med lokalhyresgästen och anpassa sig så man minimerar störningen i deras verksamhet.

Arbete som orsakar buller får endast ske vardagar 08.00-18.00 och lördagar 10.00–16.00.

Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 10.00–16.00 samt att detta ska aviseras minst tre arbetsdagar innan planerad start. Under söndagar, helgdagar, helgdagsaftnar får inget störande arbete utföras.

Vid vattenavstängning måste samtliga som drabbas informeras minst 8 arbetsdagar innan. Boende som inte aviserar minst 8 arbetsdagar innan, debiteras 950 kr i administrationskostnader.

Om Brf Marmorlundens renoveringsregler inte efterföljs ställs en faktura på minst 1500 kr ut till bostadsrättsinnehavaren för föreningens tillkommande administrationskostnader.

 

Avfall och städning
Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset, utanför eller i anslutning till entréer eller på gården. Säckarna får inte placeras så de hindrar framkomligheten eller placeras på ett sådant sätt att brand i storsäcken kan sprida sig till byggnaden.

Big Bags eller annat byggavfall måste tas bort varje fredag. I annat fall faktureras ansvarig bostadrättsinnehavare 5000 kr.

Trapphusen ska städas dagligen vid nedsmutsning. Ventilationsutsug ska täckas så att inte byggdamm kan sugas in i ventilationskanaler.

 

Kök
Det är förbjudet bygga för till- eller frånluftsventiler. Endast spiskåpa utan fläkt får anslutas till befintligt utsug. Kolfilterfläkt får installeras förutsatt att den inte ansluts till frånluftskanalen. Alla övriga fläktar är förbjudna. Vid rivning av kök ska det läggas ett fuktsäkert täktskikt på golv och väggar 30 cm upp från golvet.

Diskmaskin, kyl och frys ska alltid monteras på droppskydd.

Blandare och kranar som installeras i kök och badrum ska vara typgodkända och klara av ett vattentryck för flerfamiljshus.

I de fall föreningen upptäcker felaktiga installationer åligger det den boende att åtgärda detta på egen bekostnad.

 

Badrum

Vid badrumsrenoveringar ska auktoriserade entreprenörer anlitas och utföra arbetet enligt aktuell utgåva av:

* Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BKR

* GVKs branschregler Säkra Våtrum

* Måleribranschens våtrumskontroll, MVK

* Säker vatteninstallation

Kontroll av behörigheten görs av bostadsrättsinnehavaren på respektive branschhemsida.

Vid badrumsrenovering ska befintlig avloppsinstallation inklusive golvbrunn ersättas av ny fram till stam. Storlek eller placering på slitsen får inte ändras på något sätt.

Blandare och kranar som installeras i badrum ska vara typgodkända och klara av ett vattentryck för flerfamiljshus. Anledningen till detta krav är att det finns undermåliga blandare på marknaden. Det orsakar stora problem med svängande temperaturer på varmvattnet och ökar risken för vattenskador.

Brf Marmorlunden avråder från att bygga in eller dölja rörledningarna pga. den ökade risken för vattenskador som detta medför. Om dolda rör planeras kommer kostnader för besiktningar under arbetets gång att tillkomma. Observera att ovanstående även omfattar vägghängda toaletter.

 

Vattenavstängning
Avstängning av vattenstammar görs av fastighetsskötaren efter en felanmälan till Einar Mattsson minst 8 arbetsdagar i förväg. Eventuella kostnader kommer debiteras den boende.

Vid vattenavstängning måste samtliga som drabbas informeras minst 8 dagar innan.

Avstängning av vattnet till enskilda lägenheter kan göras av boendes entreprenör i de fall avstängningsventiler finns i badrummen.

 

Ytterdörr
När du beställer säkerhetsdörr ska den så långt det är möjligt se ut som originaldörren. Följande specifikation gäller för färgsättningen:

Till dörren: brun
Till dörrfodret: vit

Dörren ska godkännas av styrelsen.

 

Balkonger
Inga ingrepp får göras i fasaden utan föreningens godkännande. Boende som orsakat skada på fasaden får själv stå för kostnaden för att återställa den.

All utomhusinstallation av el måste göras av behörig personal med erforderlig kompetens. Alla vägginfästningar på fasaden kräver styrelsens tillstånd. All form av infästning i betonggolvet och väggarna med inborrade bultfästen, expandrar el.dyl. är förbjuden.

Det är inte tillåtet att måla balkong/terrassgolv, räcke eller dylikt.

Det är inte tillåtet att lägga klinkers eller keramiska plattor på balkongerna/terrasserna. Det är tillåtet att lägga trall förutsatt att överkant på balkongräcket är minst 110 cm över det färdiga trallgolvet. Trallen får inte fästas i byggnaden på något sätt, varken i balkongplatta, balkongfront, fasad eller liknande.

 

Övrigt
Samtliga ombyggnationer där lägenhetsytan påverkas, yta utanför lägenheten påverkas eller innebär exteriör förändring, kräver beslut på en föreningsstämma.

En oberoende besiktningspersons utlåtande kan krävas före och efter utförd ombyggnad. Detta beslutas efter inkommen ansökan om ombyggnation. Besiktningsmannen utses av BRF Marmorlundens styrelse och betalas av medlemmen.

Om tillståndspliktigt arbete påbörjas utan tillstånd kan bostadrättsinnehavaren bli ålagd att återställa lägenheten.

 

Om du har frågor så ta i första hand kontakt med biträdande förvaltare på sanna.stark@einarmattsson.se

 

Hantverkarformuläret

På konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se kan du gratis ladda hem hantverkarformuläret 14 som bör användas när man som privatperson beställer arbeten i sin lägenhet av hantverkare.

 

Dokument

Formulär ombyggnad.pdf 2017-03-06

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion